ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਸੇਕ੍ਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਸਿਆ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਡਾਕਟਰ. ਅਭਿਨਵ ਮੇਹਤਾ 

ਸਾਮਨੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ

ਫੋਨ :- +91 9041 715 715